Added to cart!

Give customers more details.

View my cart (0)
  • 👫 Bestel tot wel 25% korting met je vrienden
  • 🎁 Direct gratis afhalen in Venlo
  • 📫 Voor 23:59 uur besteld = Morgen in huis NL & BE*
  • 🎭 Grootste online assortiment verkleed & feestartikelen van NL

Algemene voorwaarden


Bema Shopping B.V., Postbus 8074, 5901 AB Venlo.

1.  Toepasselijkheid
2.  Aanbod en aanvaarding
3.  Prijs
4.  Betaling
5.  Levering, risico
6.  Controle & klachten
7.  Ruilen of geld terug
8.  Aansprakelijkheid e-carnavalskleding.nl
9.  Gedeeltelijke nietigheid, afstand
10. Verklaring gemachtigd te zijn tot het aangaan van een koopovereenkomst
11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Bema Shopping B.V., handelend onder de naam e-Carnavalskleding© Trading, hierna te noemen “e-Carnavalskleding©”, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn
gekomen via de online webshop van e-Carnavalskleding© tussen e-Carnavalskleding© en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door e-Carnavalskleding© gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover e-Carnavalskleding© deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en e-Carnavalskleding© met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens e-Carnavalskleding© op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
2.2 e-Carnavalskleding is niet gehouden tot levering indien door een fout op de site of door een technische mankement de prijsstelling en of btw-vermelding niet in redelijkheid in overeenstemming is met de waarde van het aangeboden product.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van e-Carnavalskleding©, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door e-Carnavalskleding© te zijn aanvaard indien en zodra e-Carnavalskleding© dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van e-Carnavalskleding© gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van e-Carnavalskleding© aanvaard indien hij op de website van e-Carnavalskleding© zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt e-Carnavalskleding© een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs
3.1 e-Carnavalskleding© hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw. en exclusief bezorgkosten.
3.2 e-Carnavalskleding© is gerechtigd om niet tot levering over te gaan bij foute prijsstelling op de site.

4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de site.
4.2 Onverminderd overigens aan e-Carnavalskleding© toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover e-Carnavalskleding©, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of in gebreke stelling vereist zal zijn.
4.3 e-Carnavalskleding© is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij.
De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het
minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag via de betaalmethoden op de site.
5.2 e-Carnavalskleding© bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat e-Carnavalskleding© goederen aanbiedt bij haar vervoerder  ( PostNL of DHL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a.
beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij commerciële klanten bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging op het afleveradres.
5.5 e-carnavalskleding© is niet aansprakelijk voor schade die is/kan ontstaan als gevolg van vertraagde levering door de vervoerder.

6. Controle en klachten
6.1 Koper dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen
binnen 48 uren nadat koper eventuele onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, dit schriftelijk kenbaar te maken via het ticketsysteem op onze site. Een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) is daarbij noodzakelijk.
6.2 Klachten kunnen ook worden ingediend per  e-mail :  info@e-carnavalskleding.nl
6.3 Goederen, waarover wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt,
vlek- en rookvrij  en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op
eerste verzoek van E-Carnavalskleding© voor nader onderzoek aan e-Carnavalskleding© of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan e-Carnavalskleding© op kosten van de wederpartij. Na onderzoek van de klacht wordt bepaald of terugstorting van de verzendkosten en schade plaats kan vinden.

7. Ruilen / geld terug

7.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Bema Shopping B.V. (Winkelveldstraat 20, 5916NX Venlo, 077-8200208, info(at)e-carnavalskleding.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Zakelijke klanten zijn uitgesloten van recht op retour, mits anders is afgesproken bij aankoop.

7.2 Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Bema Shopping B.V. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7.3 Goederen kunnen worden geretourneerd aan:

Bema Shopping B.V.
Postbus 8074
5901 AB Venlo

U kunt uw herroepingsverklaring richten aan:

Bema Shopping B.V.
Winkelveldstraat 20
5916NX Venlo
info(at)e-carnavalskleding.nl

Na ontvangst zult u het orderbedrag binnen 30 dagen na ontbinding van de aankoop op uw rekening ontvangen. De kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant. Stuurt u producten terug op kosten van e-Carnavalskleding.nl dan zal er €6,95 (binnen NL) & €9,95 (vanuit BE naar NL) voor verzendkosten + eventuele betaalkosten worden ingehouden op het orderbedrag. Stuur je een deel van de bestelling retour én het oorspronkelijke aankoopbedrag komt onder €75, dan betaal je alsnog de verzendkosten die je oorspronkelijk zou betalen. Daarnaast worden kortingen die verstrekt zijn ingehouden mits het orderbedrag lager is dan de kortingstabel. Uiteraard wordt dit verrekend op de factuur en in mindering gebracht op het terug te boeken bedrag. Het retourneren van producten geschiedt geheel voor eigen risico. 

7.4 Het passen van de kleding is toegestaan.
7.5 Conform EU-richtijn voor kopen op afstand is geen ruiling mogelijk voor:
- Tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
- Duidelijk persoonlijk van aard zijn
- Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- Snel kunnen bederven of verouderen

7.6 Panty's, leggings, kousen, kragen, pruiken, snorren ,handschoenen, hoofdbedekkingen, maskers, lenzen, schmink, baby-sets, second skin kleding, opblaasbare artikelen, baarden en andere soorten beharing mogen vanwege hygiënische redenen niet worden geruild of geretourneerd indien deze uit de verpakking zijn gehaald. Alle producten worden in een verzegelde verpakking verzonden. Indien deze verzegeling verbroken is, kan het product niet geruild of geretourneerd worden. Tot slot dient het artikel geen sporen van parfum, rook, wasmiddel of zweet te bevatten. Tijdens het passen is het daarom aan te raden hier rekening mee te houden, pas daarom de producten niet in ruimte waar gerookt wordt en zorg dat er geen parfum in aanraking met het kostuum kan komen.

7.7 De producten die u wenst te retourneren dienen compleet en netjes in onbeschadigde verpakking te zitten. Dit betekent inclusief informatiekaart en/of label (kaart met productinformatie zoals afbeelding, en streepjescode). Passen is geen enkel probleem, indien er schade is aangebracht aan een of enkele product(en) wordt het desbetreffende item afgekeurd. Het passen en bekijken van producten is gelijk zoals u het in een fysieke winkel ook uitvoert. Zakelijke klanten zijn uitgesloten van recht op retour, mits anders is afgesproken bij aankoop.


8. Aansprakelijkheid E-Carnavalskleding©
8.1 e-Carnavalskleding© is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan welke wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van e-Carnavalskleding© sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is e-Carnavalskleding© niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 e-Carnavalskleding© is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van e-Carnavalskleding© is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 5.000, -
8.5 Wederpartij zal e-Carnavalskleding© vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op e-Carnavalskleding© af.

9. Gedeeltelijke nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan,
niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door e-Carnavalskleding©, brengt dit niet mee dat e-Carnavalskleding© afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Verklaring gemachtigd te zijn tot het aangaan van een koopovereenkomst:
Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaart koper 18 jaar of ouder te zijn en daarmee bevoegd is om een wettelijk gerechtigde koopovereenkomst aan te gaan. Daar waar koper jonger is dan 18 jaren verklaart koper toestemming te hebben van zijn of haar ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger tot het aangaan van de koopovereenkomst.

11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen e-Carnavalskleding© en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Roermond is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.